Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt U de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Holtus Assurantiën & Financieel Advies BV, verder ook te noemen als ''Holtus'', gevestigd te Hoensbroek aan de Akerstraat Noord 150, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met als inschrijfnummer 14056922 en de Autorisatie Financiele Markten onder nummer 12011052.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen Holtus, en een opdrachtgever, verder aangeduid als ''klant'',  waarop Holtus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijkende bepalingen moeten op het originele aanvraagformulier worden vermeld. Deze worden slechts bindend na schriftelijke bevestiging door de verzekeringsmaatschappij.

Artikel 2 Opdracht door klant

Op alle opdrachten die door klant, hoegenaamd dan ook, aan Holtus worden verstrekt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden geldt zowel jegens Holtus, de eigenaar als de werknemers daarvan.

Artikel 3 De aansprakelijkheid

Uitsluitend Holtus geldt tegenover de klant als opdrachtnemer. In afwijking van artikel 7:404 en 7:407 Lid 2 BW is de eigenaar, bestuurder en/of diegene die voor Holtus werkzaam zijn of waren niet persoonlijk gebonden en/of aansprakelijk.

Artikel 4 Royering verzekering

Holtus is in afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW gerechtigd om de opdracht of aanvraag van een verzekering van een klant te beëindigen, waarbij Holtus de gedragsregels in acht zal nemen.

Artikel 5 Verstrekte opdrachten

Verstrekte opdrachten worden door Holtus uitsluitend ten behoeve van klant uitgevoerd. Aan de wijze waarop aan die opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, kunnen derden geen rechten aan ontlenen.
Klant vrijwaart Holtus tegen aanspraken dienaangaande.