Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

disclaimer

Onze disclaimer              

Holtus Assurantiën & Financieel Advies BV spant zich in om ervoor te zorgen dat alle informatie die U op de website kunt vinden correct is. Holtus Assurantiën & Financieel Advies BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolledig c.q. onjuiste informatie bij hetgeen op onze website is vermeld. Wij besteden zorg en aandacht aan onze website en de informatie wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht, zonder enige kennisgeving en met onmiddellijke ingang.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder toestemming van Holtus Assurantiën & Financieel Advies BV.      

                                   
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door U wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Holtus Assurantën & Financieel Advies BV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011052 en is ingeschreven bij de KvK te Maastricht onder nummer 14056922.