Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Nieuwe fiscale regels

Belangrijke fiscale wijzigingen in 2011

Per 1 januari 2011 zijn, zoals ieder jaar weer, een aantal fiscale wijzigingen in werking getreden. 
Enkele wijzigingen waren echter al eind 2009 door het parlement goedgekeurd.
De belangrijkste zijn o.a. de wijziging van het partnerbegrip, de heffingswijze in box 3, verliezen op beleggingen en aftrek lijfrente.
Andere belangrijke wijzigingen betreffen de eigenwoningregeling, de durfkapitaalregeling en de heffingskortingen
Daarnaast is de zogenoemde werkkostenregeling ingevoerd.

Het nieuwe partnerbegrip
Het was voor ongehuwde en ongeregistreerde samenwoners mogelijk om onder voorwaarden te kiezen voor het fiscaal partnerschap. Deze keuzemogelijkheid bestaat met ingang van 1 januari 2011 niet meer.
Vanaf die datum is het fiscaal partnerschap voor deze belastingplichtigen verplicht als zij:

  • een notarieel samenlevingscontract hebben
  • samen een woning hebben gekocht
  • samen een kind hebben
  • als partners zijn opgegeven voor elkaars pensioenregeling
  • het jaar daarvoor ook fiscaal partner waren (onder de nieuwe regeling)

Voor ongehuwde en ongeregistreerde samenwoners die niet aan deze voorwaarden voldoen, is het fiscaal partnerschap niet meer mogelijk.

↑ naar boven ↑

Nieuwe heffingswijze in box 3
In box 3 van de inkomstenbelasting wordt geheven over een forfaitair rendement dat in 2010 nog wordt berekend over de zogenoemde gemiddelde rendementsgrondslag. Dit is het gemiddelde van de saldi van bepaalde bezittingen en bepaalde schulden op 1 januari en 31 december van een belastingjaar.
Met ingang van het belastingjaar 2011 verandert dit. Vanaf dan wordt voor de berekening van het forfaitaire rendement alleen gekeken naar de datum 1 januari, en wordt er dus géén gemiddelde meer berekend.

Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Beleggingen in durfkapitaal zijn geregistreerde achtergestelde geldleningen aan beginnende ondernemers. Voor deze beleggingen geldt een vrijstelling in box 3. Daarnaast zijn verliezen op deze geldleningen aftrekbaar van het inkomen in box 1.
-->Let op: met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verliezen niet meer aftrekbaar. Er geldt wel een overgangsregeling voor geldleningen die vóór 1 januari 2011 zijn verstrekt. Overweegt u durfkapitaal te verstrekken en wilt u de mogelijkheid openhouden om eventuele verliezen af te trekken van het inkomen? Dan moet u voor 1 januari 2011 de verstrekte geldlening laten registreren.

Aftrek lijfrente
Bij een pensioentekort kunt u een lijfrente aankopen om dit tekort te verkleinen. De premie voor lijfrente is aftrekbaar van het inkomen. In principe kunt u in een jaar alleen de premie aftrekken die betaald is in dat jaar.
Is de premie betaald binnen 3 maanden na afloop van het jaar? Dan geldt een uitzondering; u kunt dan besluiten om deze premie in het voorafgaande jaar in aanmerking te nemen. In het verleden gold dat als U een premie had betaald voor 1 april 2010 mocht U op uw verzoek dus in het jaar 2009 in aanmerking nemen.

Wilt u over 2010 nog premies in aftrek brengen over uw inkomen?
Dan moet u deze premies vóór 1 april 2011 betalen. Let op: met ingang van 1 januari 2011 vervalt deze uitzondering. Dus om lijfrentepremies ten laste van het belastbaar inkomen 2011 te kunnen brengen, moeten die premies uiterlijk op 31 december 2011 zijn betaald.

↑ naar top ↑

Eigenwoningregeling
De zogenoemde verhuisregeling is uitgebreid. Bezitters van een eigen woning kunnen in de situatie terechtkomen waarbij zij hun oude woning nog niet verkocht hebben of hun nieuwe woning nog in aanbouw is of verbouwd wordt. In die gevallen is gedurende twee jaar hypotheekrenteaftrek mogelijk voor twee woningen.
Maar in verband met de crisis op de woningmarkt is de periode van 2 jaar in beide gevallen verlengd tot 3 jaar!

Een andere versoepelende maatregel is vorig jaar, in verband met deze crisis, al ingevoerd.
Voor eigenwoningbezitters die zijn verhuisd en hun oude woning te koop hebben staan, geldt op grond van deze maatregel dat zij hun oude woning tijdelijk mogen verhuren zonder dat zij daarmee hun recht op hypotheekrenteaftrek definitief verliezen. Het recht op aftrek herleeft namelijk nadat de verhuur is geëindigd.
Deze maatregel gold oorspronkelijk tot en met 2011, maar is nu verlengd tot en met 2012!

Durfkapitaalregeling
Door de durfkapitaalregeling, ook wel ''tanteagaathregeling'' genoemd, was een verlies op een investering in een startende onderneming onder voorwaarden aftrekbaar. Deze regeling is per 1 januari 2011 vervallen. Wel kunnen verliezen op leningen die voor deze datum zijn verstrekt nog worden afgetrokken.

Heffingskortingen
De korting voor maatschappelijke beleggingen en de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen worden in de periode 2011-2013 stapsgewijs afgebouwd.
Beide heffingskortingen betreffen een percentage van de voor de desbetreffende beleggingen vrijgestelde bedragen in box 3. Dit percentage was tot en met 2010 1,3 en is voor 2011 1,0. In 2012 wordt het 0,7 en in 2013 0,4. In 2014 vervallen de heffingskortingen. De vrijstellingen in box 3 blijven wel bestaan.

Werkkostenregeling
Per 1 januari 2011 geldt een nieuwe regeling voor vergoedingen en verstrekkingen door werkgevers aan werknemers: de werkkostenregeling.
Deze regeling komt in de plaats van de regeling van de vrije vergoedingen en verstrekkingen.
Op grond van de nieuwe regeling mag de werkgever, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal 1,4% van het totale fiscale loon uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers.
Daarboven moet de werkgever 80% eindheffing betalen. Tot en met 2013 mag de werkgever echter ook nog kiezen voor de oude regeling.

↑ naar top ↑