Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Assurantiebelasting


Verhoging tarief assurantiebelasting

Het tarief voor de assurantiebelasting wordt per 1 maart 2011 verhoogd met 2,2%-punt tot 9,7%.
Deze belasting wordt geheven ter zake van verzekeringen.
Echter bepaalde verzekeringen zijn uitgezonderd van de assurantiebelasting. Zie de toelichting bij 3   De verhoging geldt voor premies met een premievervaldatum na 28 februari 2011.
Premies die vooruitbetaald worden voor verzekeringen die in 2011 doorlopen, hoeven niet herrekend te worden met het nieuwe tarief van de assurantiebelasting indien deze premies in 2010 vervallen.


Er zijn verschillende redenen waarom er ruimte is om het tarief van de assurantiebelasting te verhogen. Zo is de hoogte van het tarief beperkt in vergelijking met het algemene tarief in de qua karakter vergelijkbare omzetbelasting. Omdat verzekeringsdiensten hierdoor bevoordeeld worden ten opzichte van andere diensten, komt een verhoging van het tarief van de assurantiebelasting de economische efficiëntie van het belastingstelsel ten goede. Als ander voordeel van een verhoging van de assurantiebelasting geldt dat zo’n verhoging niet tot grenseffecten zal leiden. Het hogere tarief geldt voor alle risico’s die in Nederland gelegen zijn, ongeacht of de verzekeringsmaatschappij in Nederland of in het buitenland gevestigd is. Ten slotte is de assurantiebelasting te kenschetsen als een solide en eenvoudig uit te voeren belasting, waardoor een groter aandeel van deze belasting in de totale belastingopbrengst voor de hand ligt.

3Er wordt géén assurantiebelasting geheven op:

  • Levensverzekeringen;
  • Ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • Ziekte- en ziektekostenverzekeringen, waaronder zorgverzekeringen als bedoeld in de Zorgverzekeringswet;
  • Werkloosheidsverzekeringen;
  • Verzekeringen van zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen, alsmede verzekeringen van luchtvaartuigen die hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer zullen worden gebezigd;
  • Transportverzekeringen;
  • Herverzekeringen;
  • Exportkredietverzekeringen.
 ↑ top