Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument

 • Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument
 • Dienstverleningsdocument Hypotheekaanvraag
 • Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
 • Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen


 • Bedrijfsprofiel van Holtus Assurantiën & Financieel Advies B.V.  

  A. Inleiding. 

  Bedrijfsnaam: Holtus Assurantiën & Financieel Advies B.V.
  Volledig adres: Akerstraat Noord 150
  Postcode: 6431 HR 
  Plaats: Hoensbroek
  Postadres: Akerstraat Noord 150 
  Website: 
  www.holtusadvies.nl
  Telefoon: 045-5219598
  Fax: 045-5231637
  Email-adres: 
  info@holtusadviesgroep.nl

  B. Wie zijn wij. 

  1. Holtus Assurantiën & Financieel advies BV is opgericht op 01-01-2003. Wij zijn een onafhankelijk assurantiekantoor dat particulieren en bedrijven helpen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, leningen en spaarrekeningen. Onze taak is het om samen met U een inventarisatie te maken van de risico's waar U mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met U na welke risico's verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

  2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen U en de verzekeringsmaatschappijen waarbij U de verzekeringen onderbrengt.

  3. Voor het verlenen van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financiële dienstverlening (Wfd) beschikken wij over de vereiste vergunning. Het nummer van onze vergunning is 12011526. De vergunning strekt zich uit tot het adviseren en bemiddelen tot de volgende producten:

         • Schadeverzekeringen
         • Levensverzekeringen
         • Hypotheken
         • Financieringen

  C. Wat doen wij. 

  C.1. Algemeen

  Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van U als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden te beschikking worden gesteld.

  Wij kunnen U adviseren op het gebied van:

  1. schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt U schade vergoed krijgen die U lijdt voor het geval dat U bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, U een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc.

  2. verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als U of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

  3. levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee U spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering, een koopsompolis of studieverzekering.

  C.2. Schadeverzekeringen.

  Indien U ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, dan kunt U van ons de volgende dienstverlening verwachten:

  1. Wij maken op basis van door U verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige polissen. Hierbij adviseren wij U welk deel van de risico's U zou moeten verzekeren en welk deel niet.
  2. Wij helpen U met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
  3. Wij geven U tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen.
  4. Samen met U letten wij erop dat U niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekeringen afsluit. 
  5. Wij lopen met U, mits dat U daar prijs op stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde U te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
  6. Wij staan U terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
  7. Wij controleren met U of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
  8. In een later stadium controleren wij of de polis die U van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. 9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop U de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat U hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
  10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met U wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.
  11. Wij controleren de premies die verzekeraars bij U in rekening brengen.
  12. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
  13. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
  14. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.
  15. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.  

  C.3. Levensverzekeringen.

  Indien U ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt U van ons desgewenst de volgende dienstverlening verwachten:

  1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen U al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen U al hebt getroffen voor uw pensioen.
  2. Wij onderzoeken vervolgens met U welke risico's U kunt verzekeren en welke risico's u zelf kunt dragen.
  3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.
  4. Wij geven U informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij U ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat U mogelijk loopt.
  5. Wij staan U terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
  6. Wij controleren met U of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
  7. In een later stadium controleren wij of de polis die U van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. 8. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
  9. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop U de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat U hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
  10. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
  11. Door middel van de periodieke contacten die tussen U en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
  12. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie.
  13. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.
  14. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat U eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij U inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met U bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering. 15. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.
  16. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met U op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
  17. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor U gelden.
  18. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens U maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan U of uw erfgenamen te verrichten.

  D. Wat verwachten wij van U. 

  1. In elk geval dat U de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat U onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

  2. Heeft U elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

  3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van U dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven.

  4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

  5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval U zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door U op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.

  6. Wij vragen U de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven

  E. Onze bereikbaarheid. 

  1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

  2. Bedrijfsnaam: Holtus Assurantiën & Financieel Advies BV
      Straatnaam: Akerstraat Noord 150
      Postcode plaats: 6431 HR Hoensbroek
      Website: www.holtusadvies.nl
      Telefoon: 045-5219598
      Telefoon buiten kantoortijd: 06-53640702
      Fax: 045-5231637
      E-mailadres: info@holtusadviesgroep.nl 

  3. Wij zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot en met 17.00 uur.
  4. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen.
  5. Bij spoed zoals: ongeval, overlijden, of een ingrijpende schade kunt u ons bereiken via het mobiele 
      telefoonnummer: 06-53640702
  6. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestigen wij deze dan
      ook per post, of e-mail. 
  7. Als wij niet (direct) bereikbaar zijn, dan kunt U de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen.
  8. Tijdens afwezigheid in de vakantieperiodes kunt U ook de aanwijzingen op het antwoordapparaat volgen of
      direct contact opnemen met de verzekeraar.
    

  F.  De premie. 

  Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. Onze algemene regeling is, dat de verzekeringsmaatschappijen incasseren. Als daarvan wordt afgeweken, dan maken wij daarover vooraf een afspraak met de maatschappij en U.

  G. Onze relatie met verzekeraars. 

  1. Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van verschillende verzekeringsmaatschappijen, waar wij een (sub)agentschap van hebben, kunnen adviseren. Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar. Dat neemt niet weg, dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars, met wie wij zaken doen, zenden wij U op aanvraag toe.  

  H. Hoe worden wij beloond.

  Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij U in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan U worden geleverd waarvoor U rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij U hierover vooraf. Deze kosten bedragen € 75,- per uur. Aangezien wij transparant in onze beloning zijn, krijgt u vooraf een opgave van bijkomende kosten.

  I. Onze kwaliteit. 

  Wij zijn bij verschillende organisaties geregistreerd. Deze zijn: AFM; KiFiD; BAVAM; KvK en SEH

             Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12011052. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

               Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

  Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300.007345

  Autoriteit in beroepsaansprakelijkheid (BAVAM)

  Fouten maken is menselijk.... Een vergissing, een verkeerde inschatting, een misverstand, het hoort er allemaal bij. Maar één zo’n moment van onachtzaamheid kan grote gevolgen hebben voor onze klant, onszelf en ons bedrijf. Gelukkig kunnen wij veel doen om fouten én al hun vervelende gevolgen te voorkomen.

                          Kamer van Koophandel (KvK)

  Ons kantoor is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14056922.

            Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)

  De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via een erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. De erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of een andere hypothecair financier, assurantietussenpersonen, makelaars, intermediairs en zelfstandige bemiddelaars. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde diploma's behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden.


  J. Beëindiging relatie. 

  U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen.

  1. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
  2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met U te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

  K. Klachten. 

  Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat U een klacht hebt.

  1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij U het ons eerst kenbaar te maken.
  2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met U op.
  3. Alle klachten worden door de directie behandeld.
  4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke

  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
  Postbus 93257
  2509 AG  DEN HAAG
  telefoon : 0900- 355 22 48 (10ct/min) 
  fax : ( 070) 333 89 00
  e-mail:
  info@kifid.nl
  website:
  www.kifid.nl                                   

  5. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden. 

  H. Wij doen meer voor U

  Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij U in deze dienstwijzer kunnen aangeven. Hebt U vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn U graag van dienst.

  Opgesteld te Hoensbroek op 1-8-2012.             

  naar top